Per 1 januari 2014 zijn de stichtingen en organisaties met een ANBI status verplicht om inzicht te geven in het (financiële) beleid en dient men een beeld  geven op de toekomst door middel van een beleidsnota.

MJM Dogs Foundation vindt dit ook belangrijk.

Indien u een donatie doet aan een ANBI instelling kunt u namelijk een deel hiervan terug krijgen van de belastingdienst.

MJM Dogs Foundation is officieel erkend door de belastingdienst als ANBI (Algemeen nut beogende instelling) onder fiscaal nummer: 853816670. Beleidsnota Stichting MJM Dogs Foundation Deze non- profit stichting heeft als doel om verwaarloosde en/of gevonden hondjes uit het buitenland een nieuw leven te geven in Nederland. Dit door in Nederland adoptie gezinnen te vinden waar de hondjes de rest van hun leven mogen blijven. Wij streven ernaar om de hondjes direct in het adoptie gezin te plaatsen. Doelstelling: Onze statutaire doelstelling is als volgt omschreven: – het (doen) organiseren van activiteiten en/of bijeenkomsten; – zowel nationaal als internationaal – al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is. Winst en saldo: MJM Dogs Foundation heeft geen winstoogmerk. Het liquiditeitssaldo vloeit terug in de zwerfhonden en projecten voor zwerfhonden in het buitenland. Missie: Wij zetten ons in om de zwerfhonden een kans te kunnen geven op een goed leven. Ook biedt MJM Dogs Foundation hulp op afstand. De meeste buitenlandse asielen en particulieren hebben niet genoeg geld om goed voor de honden te kunnen zorgen. Dan moet u denken aan:
  • voer
  • dierenarts
  • sterilisatie
  • castratie
  • omgeving
  • hekwerk, afrastering
  • hokken
Zij hebben hierbij hulp nodig.  MJM Dogs Foundation ondersteunt hen financieel waar mogelijk is op deze gebieden. Werkzaamheden van de stichting: -Zwerfhonden op laten vangen in asielen of gastgezinnen ter plaatse. -Werven van vluchtbegeleiders voor het vervoer van de honden naar Nederland. -Honden die voor adoptie in aanmerking komen, voor laten bereiden op de reis d.m.v. vaccinaties en eisen zoals deze gesteld zijn in de regelgeving van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. -Werven van gastgezinnen. -Begeleiden van de honden en hun gastgezinnen naar een definitieve plaatsing van de hond. -Adverteren van de honden in gastgezinnen d.m.v. website en op internet, op speciaal daarvoor aangegeven pagina’s. -Plaatsen van de honden bij hun definitieve adoptant. -Het doen van huisbezoeken ter controle van de adoptant voorafgaande aan de adoptie en er na. -Herplaatsen van honden die door omstandigheden niet meer gehandhaafd  kunnen blijven in hun adoptiegezin. -Begeleiden van de te herplaatsen honden. -Plannen en boeken van vluchten. -Onderhouden van contacten met de adoptanten door middel van nazorg. Beleid: MJM Dogs Foundation werkt samen met gastgezinnen of asielen in het buitenland waar de zwerfhonden, die voor adoptie in aanmerking komen, verblijven tot aan hun vertrek naar Nederland. Daarnaast ondersteunt MJM Dogs Foundation gastgezinnen en asielen in het buitenland die de zorg voor de  honden op zich heeft genomen. Andere hulpverzoeken uit het buitenland trachten wij te helpen daar waar mogelijk. Verzoeken om hulp worden beoordeeld en intern overlegd. Gelden: De inkomsten komen voort uit de adopties van de naar Nederland gehaalde honden. Deze inkomsten dekken de kosten die nodig zijn om een hond naar Nederland te halen en alle bijkomende kosten zoals vervoer, verblijf in Nederland, medische kosten, retourneren van kennels, website, bankonkosten etc. Met de overige inkomsten tracht MJM Dogs Foundation andere honden/projecten te ondersteunen. Bestuur: Het bestuur bestaat uit 3 personen, te weten: M.Engel, Voorzitter ( planning, website, telefoon ) J. Teeuwen, Secretaris (adverteren, web mail, telefoon, etc..) M. Stoltenborg-Teeuwen, Penningmeester (boekhouding, adverteren, telefoon etc..) B.B. Stoltenborg, Webmaster. De bestuursleden genieten geen enkele geldelijke beloning voor hun werkzaamheden!
Translate »